RODINNÉ PRÁVO

Rozvod

Rozpadá se Vám manželství a nevidíte jinou šanci než je rozvod?

Naše advokátní kancelář Vám pomůže vyřešit právní formality rozvodu manželství.

Rozvod manželství je nově upraven zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, který nahradil zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. Rozvodu manželství jsou věnovány paragrafy 755 – 770. Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat, že by manželé své soužití obnovili.

Podle toho, zda soud zjišťuje či nezjišťuje příčiny rozvratu manželství, můžeme s určitým druhem nadsázky označit dva hlavní typy řízení o rozvod manželství, a to rozvod „sporný“ a rozvod „nesporný“, neboli rozvod „dohodou“. Za určité situace je možnost dosáhnout rozvodu manželství ztížená, nebo dokonce manželství rozvést nelze. Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, musí před každým řízení o rozvod manželství opatrovnický soud rozhodnout pravomocně o poměrech tohoto dítěte v době po rozvodu manželství jeho rodičů.

VÝHODNÉ MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ

V oblasti majetkového vyrovnání se budeme v součinnosti s Vámi snažit dosáhnout vždy toho nejvýhodnějšího možného řešení, které zákon či případná dohoda s druhou smluvní stranou připouští.

RYCHLÉ VYŘÍZENÍ

Rozvodové řízení vyřídíme v co nejkratším čase.

DISKRÉTNOST

Všichni pracovníci kanceláře jsou vázáni striktní zákonnou povinností mlčenlivosti, kterou důsledně dodržují.

ODHOĎTE STAROSTI

Postaráme se o nepříjemnosti s rozvodovým řízením.

Normální neboli sporný rozvod

Kdy jde o normální rozvod?

  • Navrhuje-li jeden z manželů rozvod manželství a druhý z manželů se rozvést nechce.
  • Chtějí se rozvést oba manželé, ale nejsou schopni se dohodnout o péči o nezletilé dítě, které není plně svéprávné, nebo o vypořádání společného jmění po rozvodu manželství či o bydlení.

Jak je tento rozvod manželství řešen?

V řízení před soudem, které je zahájeno na základě žaloby podané jedním z manželů, soud zjišťuje existenci rozvratu manželství, přitom zjišťuje příčiny tohoto rozvratu. Soud tedy provádí dokazování např. výslechy obou manželů jako účastníků řízení, ale též i dalších svědků, případně jiné důkazy, kterými musí být prokázáno, že manželství je rozvráceno. Rozvrat je hluboký a nelze ho napravit a nelze očekávat, že by manželé začali spolu zase žít. Zároveň se dokazováním zjišťuje, co k rozpadu manželství vedlo – co je jeho příčinou. U soudu se tak „pere špinavé prádlo“.

Nesporný rozvod – dohodou

Nesporný rozvod neboli rozvod dohodou přichází v úvahu tehdy, navrhuje-li jeden z manželů rozvod manželství a druhý z manželů se k rozvodu připojí. Předpokladem pro takový způsob rozvodu manželství je, že manželství trvalo alespoň jeden rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí. Manželé se musí dohodnout na úpravě poměrů svého nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti pro dobu po rozvodu manželství a opatrovnický soud tuto dohodu musí schválit. Manželé se rovněž musí písemně s úředně ověřenými podpisy dohodnout na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení a případně i výživného rozvedeného manžela pro dobu po rozvodu manželství. Soud následně manželství rozvede, jestliže prověří, že to, co manželé shodně tvrdí o rozvratu jejich manželství je pravdivé a oba skutečně mají záměr dosáhnout rozvodu manželství. Soud tedy předpokládá, že když oba manželé tvrdí, že manželství je rozvráceno a nemá pochybnosti o pravdivosti takového tvrzení, je manželství opravdu rozvráceno a žádné příčiny rozvratu v řízení nezjišťuje.

Ztížený rozvod

Kdy se jedná o ztížený rozvod?

Tento způsob rozvodu manželství přichází v úvahu tehdy, navrhuje-li jeden z manželů rozvod manželství a manželství je skutečně rozvráceno, avšak rozvod manželství by byl v rozporu se zájmem druhého manžela. Tento druhý manžel se nesmí převážně podílet na vzniku rozvratu manželství porušením manželských povinností (vzájemná úcta, spolužití, věrnost, respektování důstojnosti, vzájemná podpora, udržování rodinného společenství, tvorba zdravého rodinného prostřední a společná péče o děti). Rozvodem by mu byla způsobena zvlášť závažná újma a mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.

Jak je tento rozvod manželství řešen?

V této situaci soud manželství nerozvede. Nežijí-li však za těchto okolností manželé alespoň po dobu tří let spolu, soud manželství rozvést může. Typicky se jedná o situace, kdy jeden z manželů je např. nemocný, bezmocný apod., žádným významným způsobem se nepodílel na rozvratu manželství a po rozvodu manželství by se o něj neměl kdo postarat.

Manželství vůbec nelze rozvést, jestliže rozvod manželství by byl v rozporu s nezájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti a zájem dítěte je dán zvláštními důvody.

Nabízíme take služby v oblastech:

Také se Vás týká rozvod Vašeho manželství? Chcete pomoci s vyřešením všech náležitostí a starosti tak hodit za hlavu?

Advokátní kancelář Pekařová | vyrobeno v MAXON DESIGN s.r.o. www.maxondesign.cz