NEMOVITOSTNÍ PRÁVO

Práva k pozemkům, budovám apod.

Chcete koupit, prodat či darovat nemovitost, vypořádat spoluvlastnictví, zřídit věcné břemeno nebo máte problémy s vlastnictvím nemovitého majetku?

Máme dlouholeté zkušenosti s aplikací práva v oblasti nemovitostí. Sepisujeme smlouvy kupní, darovací, směnné – o převodu pozemků, pozemků se stavbami, bytových jednotek. Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dohody o zrušení věcných břemen. Sepisujeme dále např. smlouvy o vypořádání spoluvlastnictví, kdy jeden či více spoluvlastníků již nechtějí svůj podíl na nemovitosti. Řešíme i netypické složité případy.

Sepisujeme smlouvy o výstavbě nemovitostí atd. V souvislosti se sepisem smluv připravujeme samozřejmě i návrhy do katastru nemovitostí a v případě zájmu klientů je můžeme zastupovat i v řízení před katastrálním úřadem.

PRÁVNÍ VAZBA NA FINANCOVÁNÍ

Vždy komunikujeme s bankami, které Vám pomáhají financovat kupní cenu. Smlouvy tvoříme v úzké spolupráci s nimi. Spolupracujeme s bankami i v případě, kdy prodáváte či jinak nakládáte nemovitost zatíženou hypotékou.

SPOLUPRACUJEME S ODBORNÍKY

V řadě případů je třeba při nakládání s nemovitostmi oslovit geodeta, či znalce z oboru oceňování nemovitostí. Spolupracujeme s prověřenými odborníky, včetně spolehlivých realitních kanceláří.

ZASTOUPÍME VÁS I VE SPORECH

Ne vždy je možné se ohledně nemovitostí dohodnout. Zastupujeme klienty i v soudních sporech např. žalobách o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, sporech o hranice, vyklizení, sporech o zaplacení kupní ceny atd.

PORADÍME

Nevíte-li jak dosáhnout zamýšleného výsledku při nakládání s nemovitým majetkem, pomůžeme Vám najít pro Vás nejvhodnější řešení.

Kupní smlouvy a úschova kupní ceny

K nejběžnějšímu typu nakládání s nemovitostmi patří jejich koupě a prodej. Rádi pro Vás sepíšeme smlouvu, projednáme s financující bankou návaznosti na zřízení zástavních práv ve prospěch banky. Se všemi zúčastněnými pomůžeme vyjednat podmínky kupní smlouvy.

Doporučíme Vám geodety v případě nutnosti rozdělení pozemků, zkontaktujeme znalce na odhad ceny nemovitosti pro účely daňového řízení. Sepíšeme s Vámi v případě zájmu i smlouvu o úschově kupní ceny. Principem úschovy je, že kupující složí peníze do úschovy ještě před předložením smlouvy katastrálnímu úřadu ke vkladovému řízení (prodávající tak má jistotu, že kupující má dostatek peněz na zaplacení sjednané ceny). Pak je smlouva předložena ke vkladovému řízení, vklad vlastnického práva pro kupujícího je povolen a peníze jsou z úschovy vyplaceny prodávajícímu (kupující má jistotu, že jeho peníze se dostanou prodávajícímu až ve chvíli, kdy on už je novým vlastníkem nemovitosti). Úschova je tak výhodným řešením pro obě strany kupní smlouvy. Zároveň lze dohodnout, že část kupní ceny bude poukázána přímo finančnímu úřadu a budou tak zaplaceny příslušné daně z nabytí nemovitého majetku.

Darovací smlouvy a věcná břemena

Dalším častým smluvním typem je sepis darovacích smluv, zejména mezi rodinnými příslušníky. Zároveň s převodem nemovitostí především ze starší generace na potomky bývá často žádáno zřízení věcného břemene – služebnosti bytu, kdy je zajištěno doživotní bydlení dárců v darovaných nemovitostech. Vše lze zahrnout do jediné smlouvy. S klienty vždy podrobně projednáváme obsah smluv, práva oprávněných z věcného břemene – co vše mohou užívat, jakým způsobem, zda musí něco hradit atd.

Nájemní smlouvy a ostatní služby

Nezřídka se na nás klienti obrací s žádostmi o sepis smluv o nájmu jak bytu, tak nebytových prostor, ale i celých nemovitostí či pozemků např. zemědělských. Provádíme kontroly nájemních smluv, které Vám jako nájemcům předloží k podpisu pronajímatel. U všech ustanovení podrobně vysvětlíme jejich možné dopady na běžný život.

Z dalších smluv sepisujeme směnné smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva a další.

Kromě tvorby smluvních dokumentů se na nás můžete obrátit v případech, kdy nechcete prodávat ani darovat, avšak máte s nemovitostí jakýkoli problém. Vaše klidné užívání ruší soused, zjistíte chyby v dokladech z minulosti, někdo se s Vámi chce soudit, ať již ze smlouvy, kterou jste uzavřel, nebo např. protože tvrdí, že užíváte neoprávněně jeho pozemek. Všechny takové případy a spoustu dalších problémů, které mohou v souvislosti s nemovitostmi vyvstat Vám pomůžeme vyřešit. Zároveň Vám poskytneme poradenství i ohledně nových institutů nemovitostního práva jako jsou právo stavby a další.

Nabízíme take služby v oblastech:

Potřebujete pomoci s právními úkony související s nemovitosním právem?

Advokátní kancelář Pekařová | vyrobeno v MAXON DESIGN s.r.o. www.maxondesign.cz