Právní oblasti

Zaměření na právní oblasti

Klientela zdejší advokátní kanceláře se  rekrutuje z oblastí především rodinného práva – rozvody, péče o nezletilé, majetkové vypořádání manželů, úprava vztahů manželů po dobu trvání manželství, poměry rodičů a dětí v nesezdaných párech a majetková uspořádání mezi druhem a družkou. Dále trestní právo – obhajoba v trestním řízení, právní zastoupení poškozených trestnou činností (současně máme vazbu na sociální poradnu ve věci specializovaného sociálně-právního poradenství obětem trestných činů), zastupování v přestupkovém řízení.

RODINNÉ PRÁVO

Otázky vzniku manželství, platnost manželství, neplatnost manželství, práva a povinnosti manželů, uspokojování potřeb rodiny, rozhodování o záležitostech rodiny, obstarávání záležitostí rodiny, manželské majetkové právo, vypořádání společného jmění, bydlení manželů, zánik manželství a jeho následky, rozvod, výživné rozvedeného manžela, bydlení po zániku manželství, rodičovství, vyživovací povinnost, rodičovská odpovědnost.

TRESTNÍ PRÁVO

Obhajoba v trestním řízení, zastupovaní poškozeného v trestním řízení, poradenství o průběhu trestního řízení, o právech a povinnostech jednotlivých osob zúčastněných na trestním řízení, zastupování již při vyšetřování, v přípravném řízení, při hlavním líčení, ve vykonávacím řízení, komunikace s osobami ve vazbě.

PRÁVO NEMOVITOSTNÍ

Poradenství v oblasti nemovitého majetku, poradenství v oblastni nakládání s majetkem, režimu spoluvlastnictví nemovitostí, sepis darovacích, kupních, směnných smluv, věcných břemen, pronájmy nemovitostí.

PÉČE O NEZLETILÉ

V rámci právních služeb péče o nezletilé se věnujeme převážně poradenství v oblasti vyživovací povinnosti mezi předky a potomky, zvýšení výživného nezletilých dětí, snížení výživného, výkon rozhodnutí stanovené vyživovací povinnosti. Dále zajišťujeme schvalování právních úkonů učiněných za nezletilé. Sepisujeme návrhy a zastupujeme v soudních řízení o určení a popření otcovství. Připravujeme úpravu styku rodiče, který nemá nezletilého v péči, s dítětem.

Advokátní kancelář Pekařová | vyrobeno v MAXON DESIGN s.r.o. www.maxondesign.cz