PÉČE O NEZLETILÉ

Práva dětí a k dětem

Potřebujete stanovit výživné pro své nezletilé dítě, zvýšit ho či snížit? Jste zletilý nebo jste rozvedený a potřebujete stanovit výživné? Jste zákonný zástupce a činíte úkony za své dítě? Chcete určit či popřít otcovství?

Rozvádíte se, důležitou otázkou je, jak vysoké výživné budete hradit svému nezletilému dítěti, jestliže bude svěřeno do péče druhého rodiče. Stejně tak je výše výživného významná, jestliže s ním máte vystačit, když je dítě svěřeno Vám. Tyto otázky přicházejí v úvahu i tam, kde již spolu nechtějí žít nesezdaní rodiče dítěte. Nebo Vám již výživné bylo stanoveno v minulosti a nestačí na pokrytí potřeb dítěte, které Vám bylo svěřeno, či toto tvrdí rodič, který o dítě pečuje? Změnila se Vaše situace, poklesly Vaše příjmy, narodilo se Vám dítě z dalšího vztahu a již nejste schopen stanovené výživné platit? Nebo taková situace nastala u Vašeho bývalého partnera a Vy se obáváte, že již nemůže platit, co dosud platil, přestože potřeby Vašeho dítěte neustále vzrůstají. Pomůžeme Vám. Stejně tak i když jste již dospělý, avšak nejste schopen zatím se sám živit, protože např. studujete. Rozvedli jste se a zůstali bez příjmu? Chcete koupit nemovitost pro Vaše dítě nebo jste nuceni prodat majetek, který Vaše dítě zdědilo, potřebujete souhlas

soudu? Chcete do rodného listu zapsat otce svého dítěte, který se k dítěti nehlásí? Jste přesvědčen, že nejste otcem? Na všechny tyto otázky Vám pomůžeme nalézt odpovědi a vhodná řešení.

JSME REALISTÉ

V otázkách výživného na základě praktických zkušeností s rozhodováním soudů v oblasti výživného Vám předem dokážeme říci jak vysoké výživné lze reálně očekávat.

ZPROSTŘEDKUJEME DOHODU

Velmi často dokážeme dovést klienty k dohodě o výživném, jeho zvýšení či snížení právě ve vazbě na své praktické zkušenosti.

VNÍMÁME VAŠE EMOCE

Ze zkušeností víme, jak hluboce zasahují otázky péče o nezletilé a výživného do mezilidských vztahů. Pomůžeme Vám oprostit se při řešení co nejvíce od citů.

RESPEKTUJEME

Přesto respektujme dopady sporů o nezletilé na vztahy v rodině a vždy je při právním poradenství zohledňujeme.

Vyživovací povinnost

Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost. Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného.

Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že povinný o oprávněného osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost. Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.

Rozhoduje-li soud o vyživovací povinnosti, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor. Soud může uložit osobě výživou povinné, aby složila zálohu na výživné splatné v budoucnu.  Výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení; u výživného pro děti i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne. Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti. Dojde-li ke zrušení nebo snížení výživného za minulou dobu pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, spotřebované výživné se nevrací.

Určování a popírání otcovství

Při určování rodičovství je jednodušší situace při určování matky dítěte, neboť matkou je žena, která dítě porodila. Při určování otcovství platí tzv. domněnky, které jsou tři. Tyto tři vyvratitelné domněnky jsou následující:

První domněnka přichází v úvahu tehdy, pokud je matka dítěte provdána. Jestliže se dítě narodí do manželství, do matriky se jako otec automaticky zapíše manžel matky, a to i v takovém případě, kdy se dítě narodí do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo, bylo prohlášeno za neplatné anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného. Pokud se matka provdá znovu do uplynutí třístého dne platí, že otcem dítěte je manžel pozdější. Může nastat situace, kdy dojde k prohlášení otcovství před soudem. Otcovství se dá tímto prohlášením určit, pokud by se dítě narodilo v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství či jeho prohlášením za neplatné. V tomto případě manžel, příp. bývalý manžel matky, prohlásí, že není otcem dítěte a současně jiný muž naopak prohlásí, že právě on ano. Řízení o tomto prohlášení se zahajuje na návrh podaný matkou, manželem (bývalým manželem) či otcem dítěte nejpozději do jednoho roku od narození dítěte.

Druhá domněnka stanoví, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže, a to osobně před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý a osoby nesvéprávné tak mohou učinit pouze před soudem. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému. Otcovství lze i v tomto případě v propadné lhůtě šesti měsíců popřít. Lhůta se počítá od souhlasného prohlášení, avšak neskončí dříve než šest měsíců od narození dítěte.

Třetí domněnka otcovství je taková, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství bylo určeno soudem.

Popírání otcovství

Manžel může popřít své otcovství u soudu, a to do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost o tom, že je otcem dítěte a tato lhůta trvá nejdéle do šesti let od narození dítěte. Matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem jejího dítěte je její manžel. Muž, jehož otcovství bylo prohlášeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Stejně tak může takové otcovství popřít i matka. Oba ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo otcovství určeno. Lhůta neskončí dříve než šest měsíců od narození dítěte. Po uplynutí popěrných lhůt může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, vyžaduje-li to zájem dítěte a veřejný pořádek. Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem.

Konkrétní případy mohou být mnohem složitější, může docházet k různým kombinacím právních domněnek k určování otcovství a situace pro rodiče případně i pro dítě může být značně nepřehledná. Poskytneme Vám poradenství ohledně určování i popírání otcovství, sepíšeme návrhy k soudu a budeme Vás zastupovat v řízení.

Ostatní

Kromě shora uvedených a podrobněji vysvětlených životních situací týkajících se výživného především pro potomky a určování a popírání otcovství Vám ve vztazích mezi rodiči a dětmi můžeme pomoci v záležitostech týkajících se:

  • osobního jména a příjmení dětí,
  • rodičovské odpovědnosti obou rodičů
  • péče o dítě
  • osobního styku rodiče s dítětem
  • zastupování dítěte
  • péče o jmění dítěte
  • výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství
  • výkonu povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně

Poradíme, jak činit právní jednání za nezletilé, sepíšeme návrhy na schválení právních jednání učiněných za nezletilého soudem a v řízeních Vás zastoupíme.

Pomůžeme Vám dále ve věcech výživného a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matky.

Nabízíme take služby v oblastech:

Potřebujete pomoci i v dalších oblastech rodinného práva? Jsme tu pro Vás. Podívejte se s čím Vám pomůžeme.

Advokátní kancelář Pekařová | vyrobeno v MAXON DESIGN s.r.o. www.maxondesign.cz